Základní škola Horní Kruty

Základní informace o školeJsme málotřídní škola se samostatným prvním stupněm. V současné době je škola organizovaná jako trojtřídní škola s pěti ročníky prvního stupně základní školy.

Co nabízíme:

přívětivé a bezpečné prostředí venkovské málotřídní školy s přátelskou atmosférou, založenou na vzájemné úctě, důvěře a pocitu sounáležitosti

kvalitní výuku vycházející ze spojení tradičních a moderních metod, zaměřenou na aktivní dovednosti žáků a jejich týmovou spolupráci

individuální přístup a osobnostní rozvoj žáků - citlivé vedení k rozvoji individuálního talentu, tvořivosti a samostatnosti, formování morálních hodnot a etických principů

pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami - kvalifikovanou péči o žáky vyžadující podpůrná opatření, včetně žáků nadaných a mimořádně nadaných

přirozený kontakt, vzájemnou spolupráci a pomoc mezi dětmi různého věku


školní družinu od 6:15 do 16 hodin - pro žáky všech pěti ročníků bezplatně

plavecký výcvik pro všechny žáky - 2. a 3. ročníkům hradíme kurzovné

kroužek angličtiny pro 1. a 2. ročník (zájmový útvar) - bezplatně

Kroužek počítačové kreativity pro žáky od 2. ročníku

Kroužek papírových modelů

hudební kroužek (hra na kytaru)


moderní vybavení: počítačová učebna, počítače ve třídách, interaktivní tabule

zdravé a příjemné vnější prostředí školy - využití k výuce a projektům

zapojení do projektů
• MŠMT a EU - Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
• Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování (šablony pro MŠ a ZŠ); název projektu: Asistent Horní Kruty II
• školní projekty

kolektiv zaměstnanců, pro které práce není pouze zaměstnáním, ale každý pracovník přináší do činnosti školy svůj osobitý vkladPlán práce školy pro školní rok 2019/2020

- v elektronické verzi (pdf) ZDEPočet žáků ve školním roce 2019/2020:

I. třída:

1. ročník - 4 žáci

2. ročník - 10 žáků

II. třída:

3. ročník - 14 žáků

 

III. třída:

4. ročník - 9 žáků

5. ročník - 8 žáků

Celkem: 45 žáků

O děti se stará celkem šest pedagogů, jeden vedoucí zájmových kroužků, paní školnice-uklízečka a pan školník-údržbář.Škola sdružuje tyto součásti:

- základní škola

- školní družina

(školní jídelna je v budově MŠ, která smluvně zajišťuje stravování žáků ZŠ).